For den selvejende institution
Klokkerholm Hallen
(efter ændring 2019)

§ 1.
Institutionens navn er ”Klokkerholm Hallen”. Dens hjemsted er Klokkerholm. Institutionen er selvejende.

§ 2.
Formålet for institutionen er at drive en bygning beliggende i Klokkerholm, indeholdende lokaler til udøvelse af skoleidræt samt idræt af byens og oplandets beboere. I det omfang, det kan forenes med institutionens angivne hovedformål, kan bygningen også anvendes til andre formål.

§ 3.
Institutionen vil søge den til opførelsen af bygningen nødvendige egenkapital, tilvejebragt dels ved indsamling af gavebidrag fra organisationer, selskaber, institutioner, foreninger og enkeltpersoner, evt. ved brug af frivillig arbejdskraft ved opførelse og dels ved belåning af ejendommen.

§ 4.
Såfremt der ved institutionens drift efter afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgæld, måtte fremkomme overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tidligere års regnskab eller passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse, tab ved lejeledighed og lignende, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionens hørende lokaler og bygninger.
De institutionen tilhørende midler vil være at anbringe i er pengeinstitut på en konto lydende på institutionens navn.

§ 5.
Klokkerholm Hallens brugere har adgang til generalforsamlingen, der er institutionens
højeste myndighed.
Hver adgangsberettiget person over 18 år har stemmeret og er valgbar.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.

§ 6.
Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed, men uden generalforsamlingens samtykke kan væsentlige forandringer, ophævelse af nærværende vedtægt eller opløsning af institutionen ikke finde sted.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødtes antal.
Ved beslutning om institutionens opløsning kræves dog to på hinanden følgende generalforsamlingers accept – afholdt med mindst 8 dages mellemrum.
Over det på generalforsamlingens vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 7.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i en lokal avis med mindst 8 dages varsel. Dagsordenpunkter ud over de i § 8 nævnte angives i bekendtgørelsen.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes i Klokkerholm hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag til driftsbudget for det kommende år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisionsfirma.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag, der er medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 10.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
Der er henholdsvis 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

§ 11.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand, næstformand og sekretær vælges for et år af gangen.

§ 12.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange om året og i øvrigt, når mindst 2 af bestyrelsen eller formanden fremsætter forslag herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte institutionens ejendele, herunder den faste ejendom.
Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de til mødet fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til institutionens interesser.
Bestyrelsen fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne, hvilken leje alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.
Bestyrelsen affatter et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og afbenyttelse.
Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen er pligtig til at lade regnskabet revidere af en faguddannet revisor.

§ 14.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 15.
Der udarbejdes årlige regnskaber for institutionen udvisende indtægter og udgifter ved driften af regnskabsåret, der udløber fra 1. januar til 31. december, samt institutionens aktiver og passiver ved regnskabsårets udløb.
Driftsregnskab og status indleveres senest 20. februar til revisoren, som inden den 1. april afleverer det til bestyrelsen i revideret stand. Regnskabet vil derefter være at fremlægge til eftersyn for brugerne.
Brugerne har ingen andel institutionens formue eller evt. overskud, der alene tilfalder institutionen. Ligeledes hæfter brugerne ikke for institutionens gæld eller driftunderskud.

§ 16.
I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om en anvendelse af institutionens midler. Den trufne beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 17.
Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes fravær næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. April 2019.

Bestyrelse:

Jesper Nørgaard Hald
formand
Tonny Hesselborg
næstformand
Marianne Vestergaard
sekretær
Maj-Britt Nørgaard
bestyrelsesmedlem
Heidi Mølbjerg
bestyrelsesmedlem